რეკლამა

საინფორმაციო ვებ პორტალი “მარშალპრესი” ერთ-ერთი მოწინავე და რეიტინგული ინტერნეტ გამოცემაა, რომელიც 2015 წლიდან ფუნქციონირებს.

ჩვენთან შესაძლებელია სხვადასხვა სახის სარეკლამო ბანერის განთავსება: HTML GIF, JPG, PNG, MP4 ფორმატში.

ბანერის განთავსება ცენტრალურ ზოლში – Header, ზომით 728×90

ბანერის განთავსება სიახლის თავში, ტექსტებს შორის და ტექსტის ბოლოს – ზომით 728×90

ბანერის განთავსება სიახლის გვერდით სივრცეში, ზომით 160×600, ან 300×600

ბანერი მზადდება როგორც ჩვენ მიერ, ასევე შესაძლებელია უკვე მზა მასალის განთავსება, რომელსაც თქვენ მოგვაწვდით გამოსაქვეყნებლად.

დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით

Whatsapp: 577 93 08 04